องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 15 ก.พ. 2564 ]5
2 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ก.พ. 2564 ]6
3 เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]28
4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]23
5 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 27 ต.ค. 2563 ]24
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]25
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]22
8 ผลสรุปแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]18
9 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรกาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 27 ม.ค. 2563 ]18
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]18
11 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มิ.ย. 2562 ]18
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2562 ]19
13 มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 12 ธ.ค. 2561 ]19
14 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 12 ธ.ค. 2561 ]20
15 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]17
16 การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]20
17 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]19
18 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) [ 4 ก.ค. 2561 ]19
19 การใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง [ 29 มิ.ย. 2561 ]18
20 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ๊ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 ม.ค. 2561 ]17
 
หน้า 1|2