องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 [ 22 ก.พ. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]6
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 7 พ.ย. 2565 ]32
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 พ.ย. 2565 ]29
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]28
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2565 ]49
7 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]37
8 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]45
9 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ITAS) 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]62
10 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ [ 18 ก.ค. 2565 ]70
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (ด้านพืชไร่) [ 1 ก.ค. 2565 ]69
12 การขยายกำหมดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]68
13 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางส่ธารณะ [ 14 มิ.ย. 2565 ]78
14 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอเชิญชวนรณรงค์ส่งเสิมให้มีกัดการขยะในครัวเรือนโดยจัดทำขยะเปียกลดโรกร้อน [ 9 มิ.ย. 2565 ]113
15 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 มิ.ย. 2565 ]120
16 ประกาศรายชื่อประสบสาธารณภัย [ 27 พ.ค. 2565 ]74
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 พ.ค. 2565 ]72
18 ประกาศ เรื่องของเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]71
19 ประชาสัมพันธ์ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ "บุคคลใดต้องการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน" [ 10 พ.ค. 2565 ]124
20 คำสั่งที่ 155/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 12 เม.ย. 2565 ]102
 
หน้า 1|2|3|4|5