องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 4 เม.ย. 2567 ]6
2 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 2 เม.ย. 2567 ]7
3 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]3
4 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.1) ประจำปี 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]2
5 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2567 ]15
6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 28 ก.พ. 2567 ]9
7 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 23 ก.พ. 2567 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]9
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนังานจ้าง [ 31 ม.ค. 2567 ]9
10 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดสระบุรี [ 18 ธ.ค. 2566 ]12
11 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศง 2562 ประจำปี 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]12
12 ประกาศการใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]11
13 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]27
14 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 31 ต.ค. 2566 ]20
15 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]29
16 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]35
17 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]22
18 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2566 ]24
19 รณรงค์และป้องกันโรคไข้มาลาเรีย [ 17 ส.ค. 2566 ]35
20 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม "ผ่านไลน์" สำหรับผู้ประสบปัญหาหรือพบเหตุร้าย [ 14 ก.ค. 2566 ]29
21 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) [ 27 มิ.ย. 2566 ]92
22 โรคไข้เลือดออก "เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะพบมากในฤดูฝน" [ 22 มิ.ย. 2566 ]166
23 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]7
24 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]81
25 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]66
26 ประชาสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]65
27 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ปี พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]72
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 [ 22 ก.พ. 2566 ]49
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]51
30 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 7 พ.ย. 2565 ]68
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 พ.ย. 2565 ]76
32 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]57
33 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2565 ]92
34 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]75
35 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]80
36 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ITAS) 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]99
37 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ [ 18 ก.ค. 2565 ]105
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (ด้านพืชไร่) [ 1 ก.ค. 2565 ]114
39 การขยายกำหมดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]108
40 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางส่ธารณะ [ 14 มิ.ย. 2565 ]116
 
หน้า 1|2|3|4